Cofrestru ein hysgol

Beth sydd angen i mi ei wneud i sicrhau bod cyfranogiad fy ysgol yn Sbarcynni yn llwyddiant?

  1. Enwebwch hyrwyddwr Sbarcynni ar gyfer eich ysgol. Dyma oedolyn arweiniol a fydd yn gweithredu fel gweinyddwr cyfrif Sbarcynni ar gyfer eich ysgol, yn cefnogi gweithgareddau arbed ynni disgyblion, yn derbyn rhybuddion Sbarcynni yn dweud wrthych am newidiadau yn y defnydd o ynni a chamau arbed ynni a argymhellir, ac yn ymrwymo i wirio Sbarcynni eich ysgol ar-lein cyfrif yn rheolaidd.
  2. Ychwanegwch o leiaf dri defnyddiwr staff at eich cyfrif Sbarcynni, gan gynnwys eich rheolwr ystadau/safle, eich arweinydd cynaliadwyedd, ac aelod o'ch uwch dîm arwain. Enwebwch o leiaf un aelod o staff a enwir i ddiffodd gwyliau cyn pob gwyliau.
  3. Sefydlwch glwb disgyblion neu dîm eco Sbarcynni i gwrdd sawl gwaith y tymor, yn ddelfrydol unwaith bob pythefnos. Dylai eich disgyblion anelu at gwblhau o leiaf un Rhaglen weithgareddau Sbarcynni bob blwyddyn ysgol.
  4. Ystyriwch gael rhieni a gwirfoddolwyr cymunedol i gymryd rhan. Mae rhai ysgolion yn defnyddio rhieni neu wirfoddolwyr eraill i redeg eu tîm Sbarcynni neu dîm eco.
  5. Gwiriwch ddata ynni eich ysgol ar Sbarcynni yn rheolaidd fel y gall disgyblion, staff a gwirfoddolwyr weld faint o wahaniaeth y maent yn ei wneud i ddefnydd ynni eich ysgol, a beth sydd angen iddynt ei wneud nesaf.
  6. Cynhwyswch yr ysgol gyfan. Boed trwy hysbysfwrdd, gwasanaethau rheolaidd neu gystadlaethau rhwng dosbarthiadau, gwnewch yn siŵr bod gweddill yr ysgol yn gwybod pam eich bod yn arbed ynni a beth allant ei wneud i helpu.

Sut ydw i'n cofrestru ein hysgol?

Cwblhewch y camau canlynol:

  1. Rhaid i’r Pennaeth, Rheolwr Busnes yr Ysgol, Bwrsar neu aelod arall o’ch Uwch Dîm Arwain lenwi’r ffurflen gofrestru. Bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am gyflenwyr trydan a nwy eich ysgol a threfniadau prynu ynni. Dylech enwebu aelod o staff a fydd yn arwain ar ymgysylltiad Sbarcynni yn eich ysgol. Bydd angen i chi ddarparu eu cyfeiriad e-bost fel y gallwn roi dolen iddynt i sefydlu cyfrif Sbarcynni eich ysgol. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod eu bod yn cael eu henwebu ar gyfer y rôl hon.
  2. Os nad yw eich ysgol o fewn un o’n hardaloedd neu grwpiau presennol, byddwn yn anfon Llythyr Awdurdod atoch i’w gwblhau yn rhoi caniatâd i ni ofyn am eich data ynni gan eich cyflenwyr.
  3. Os ydych eisoes wedi gosod mesuryddion bob hanner awr (HH, AMR neu SMETS2), fel arfer dylai Sbarcynni allu cael eich data ynni o fewn pythefnos. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein gofynion mesuryddion yn ein canllaw i fesuryddion a sut i ddarganfod pa fath o fesurydd yr ydych wedi'i osod yn eich ysgol. Os nad oes gennych fesurydd bob hanner awr ar gyfer unrhyw gyfleustodau, cysylltwch â’ch cyflenwr ynni i ofyn am uwchraddio mesuryddion i AMR neu SMETS2.
  4. Byddwn yn cyhoeddi dolen gosod cyfrif i'ch arweinydd Sbarcynni. Gofynnir iddynt ddarparu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol am eich ysgol a bydd cyfle iddynt ychwanegu rhagor o staff a disgyblion. Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, bydd Sbarcynni wedyn yn gwrithredu ffrydiau data'r ysgol a dylech allu defnyddio ein gwasanaeth llawn o fewn ychydig ddyddiau.