Cofrestru ein hysgol

Beth sydd angen i mi ei wneud i sicrhau bod cyfranogiad fy ysgol yn Sbarcynni yn llwyddiant?

  1. Enwebwch hyrwyddwr Sbarcynni ar gyfer eich ysgol. Dyma oedolyn arweiniol a fydd yn gweithredu fel gweinyddwr cyfrif Sbarcynni ar gyfer eich ysgol, yn cefnogi gweithgareddau arbed ynni disgyblion, yn derbyn rhybuddion Sbarcynni yn dweud wrthych am newidiadau yn y defnydd o ynni a chamau arbed ynni a argymhellir, ac yn ymrwymo i wirio cyfrif ar-lein Sbarcynni eich ysgol yn rheolaidd.
  2. Sefydlwch glwb disgyblion neu dîm eco Sbarcynni i gyfarfod sawl gwaith y tymor, yn ddelfrydol unwaith bob pythefnos o leiaf.
  3. Gofynnwch rieni a gwirfoddolwyr cymunedol i gymryd rhan. Mae rhai ysgolion yn defnyddio rhieni neu wirfoddolwyr eraill i redeg eu tîm Sbarcynni neu eco.
  4. Gwiriwch ddata ynni eich ysgol ar Sbarcynni yn rheolaidd fel y gall disgyblion, staff a gwirfoddolwyr weld faint o wahaniaeth y maent yn ei wneud i ddefnydd ynni eich ysgol, a beth sydd angen iddynt ei wneud nesaf.
  5. Cynhwyswch yr ysgol gyfan. Boed drwy hysbysfwrdd, gwasanaethau rheolaidd neu gystadlaethau rhwng dosbarthiadau, gwnewch yn siŵr bod gweddill yr ysgol yn gwybod pam eich bod yn arbed ynni a beth y gallant ei wneud i helpu.

Sut ydw i'n cofrestru ein hysgol?

Cwblhewch y camau canlynol:

  1. Rhaid i’r Pennaeth, Rheolwr Busnes yr Ysgol, Bwrsar neu aelod arall o’ch Uwch Dîm Arwain lenwi’r ffurflen gofrestru. Bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am gyflenwyr trydan a nwy eich ysgol a threfniadau prynu ynni. Dylech enwebu aelod o staff a fydd yn arwain ar ymgysylltiad Sbarcynni yn eich ysgol. Bydd angen i chi ddarparu ei gyfeiriad e-bost fel y gallwn roi dolen i sefydlu cyfrif Sbarcynni eich ysgol. Gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod ei fod yn cael ei enwebu ar gyfer y rôl hon.
  2. Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen gofrestru, byddwn yn adolygu eich ymatebion.
  3. Os ydych yn prynu ynni drwy eich Awdurdod Lleol neu Ymddiriedolaeth Aml-Academi a bod y grŵp hwnnw eisoes ar Sbarcynni, yn gyffredinol dylem allu sefydlu eich cyfrif Sbarcynni yn gyflym. Byddwn yn cyhoeddi dolen sefydlu cyfrif i'ch arweinydd Sbarcynni. Gofynnir iddynt ddarparu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol am eich ysgol a bydd cyfle iddynt ychwanegu rhagor o staff a disgyblion. Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, bydd Sbarcynni wedyn yn gweithredu porthiannau data'r ysgol a dylech allu defnyddio ein gwasanaeth llawn o fewn ychydig ddyddiau.
  4. Os nad yw eich ysgol o fewn un o’n hardaloedd neu grwpiau presennol, byddwn yn adolygu eich trefniadau cyflenwad ynni ac yn dod yn ôl atoch gyda’r camau nesaf.