Cefnogwch ni

Os ydych yn gwneud penderfyniadau mewn dyngarwch, busnes neu lywodraeth sy'n ceisio grymuso cenhedlaeth y dyfodol o hyrwyddwyr hinsawdd a chefnogi camau arbed ynni cost isel yn ysgolion y DU, rydym am weithio gyda chi.

Pam partneru â Sbarcynni?

Gweledigaeth Sbarcynni yw dyfodol cynaliadwy lle mae cymuned yr ysgol wrth galon camau mesuradwy i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Rydym yn rhoi gwybodaeth, sgiliau ac offer i blant a phobl ifanc i gymryd camau mesuradwy yn eu hysgol a’r gymuned ehangach i leihau allyriadau carbon.

Rydym yn galluogi arweinwyr ysgol, staff a chymunedau i ddeall yn well a lleihau defnydd eu hysgolion o ynni a chyflwyno mesurau ehangach i leihau eu hôl troed carbon.

Gallai eich cyllid ganiatáu i Sbarcynni gefnogi ysgolion presennol a newydd i gael mynediad at ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim, gan leihau rhwystrau i ymgysylltu a darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd camau effeithiol i leihau ôl troed carbon eu hysgol, datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol, a chymryd rhan mewn arweinyddiaeth a chydweithio. cyfleoedd.

Gallai eich cyllid gefnogi ysgolion yn y rhanbarthau o amgylch eich canolfannau gweithredu, neu gyfrannu at ein cenhadaeth graidd i gefnogi ysgolion ledled y DU.

Mae Sbarcynni yn llais arbenigol ar reoli ynni mewn ysgolion, gan ddemocrateiddio mynediad at ddata defnydd ynni ar gyfer 888 o ysgolion y DU. Mae gweithio gyda Sbarcynni yn dod â mewnwelediadau unigryw i’n partneriaid i’r heriau rheoli ynni ar gyfer ysgolion a chysylltiadau â’r hyrwyddwyr mwyaf ysbrydoledig sy’n gwneud gwahaniaeth i olion traed carbon ein hysgolion.

Y tu hwnt i gyllid, rydym yn cynnig cyfleoedd cydweithredol i'n partneriaid gan gynnwys gwella brand, gwirfoddoli gan staff, sesiynau briffio staff wedi'u teilwra, a gweminarau a gynhelir ar y cyd.

Rydym hefyd yn croesawu partneriaethau gyda sefydliadau addysg cynaliadwyedd sydd am gyflwyno gweithdai yn yr ysgol gan ddefnyddio ein hofferyn a'n hadnoddau.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â'n Prif Swyddog Gweithredol, Claudia Towner i ddysgu rhagor.

Ein cyllidwyr a'n partneriaid presennol

Mae Sbarcynni yn offer addysgol gwych. Mae’n sail i’n rhaglen hinsawdd mewn ysgolion. Mae plant ac athrawon yn mwynhau gweld newid diriaethol yn eu defnydd o ynni o ganlyniad i'w gweithredoedd. Mae'n ei gwneud yn ystyrlon. Rydym wedi gweld tystiolaeth o blant yn cymhwyso’r dysgu yn y cartref hefyd. Ac maen nhw i gyd wrth eu bodd â bwrdd cynghrair yr ysgolion!
Dan McCallum

Cyfarwyddwr

Awel Aman Tawe ac Egni Co-op