Polisi Preifatrwydd a Chwcis Sbarcynni

Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae ein sefydliad yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan.

Pa ddata rydym yn eu casglu?

Mae Sbarcynni yn casglu’r data canlynol:

 • Enw'r ysgol, cyfeiriad, URN, arwynebedd llawr, rhif disgybl, gwefan
 • Enw(au) cyswllt, e-bost/e-byst cyswllt a rhif(au) ffôn symudol (dewisol)
 • Rhif MPRN neu MPR mesurydd, rhifau cyfresol mesurydd
 • Data defnydd nwy a thrydan bob hanner awr
 • Gwybodaeth am baneli solar eich ysgol os yn berthnasol
 • Gweithgareddau arbed ynni, gweithredoedd a thymheredd ystafell ddosbarth a gofnodwyd gan eich ysgol.

Sut rydym yn casglu eich data?

Rydym yn casglu data ac yn prosesu data pan fyddwch yn:

  Cofrestru ar-lein neu ofyn i ymuno â Sbarcynni
 • Diweddaru manylion eich ysgol drwy ein gwefan
 • Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr

Gall Sbarcynni hefyd dderbyn eich data o'r ffynonellau canlynol:

 • Cyflenwr ynni eich ysgol
 • Casglwr neu gydgrynwr data eich mesurydd ynni
 • Eich awdurdod lleol
 • Eich Ymddiriedolaeth Aml-Academi (os yn berthnasol)

Sut byddwn yn defnyddio eich data?

Mae Sbarcynni yn casglu eich data fel y gallwn:

 • Ddadansoddi a chyflwyno eich data defnydd ynni ar ein gwefan www.energysparks.uk
 • Anfon e-byst neu negeseuon testun atoch yn tynnu sylw at newidiadau yn y defnydd o ynni, neu broblemau defnydd ynni hirdymor
 • E-bostio ein cylchlythyr rheolaidd
 • Cefnogi chi i arbed ynni yn eich ysgol

Cyhoeddir data defnydd ynni o dan drwydded agored i Sbarcynni. Mae hyn yn cynnwys data parhaus a hanesyddol. Bydd cyhoeddi’r data ynni o dan drwydded agored yn caniatáu iddo gael ei gyrchu, ei ddefnyddio a’i rannu gan unrhyw un, gan gynnwys y tîm Energy Sparks.

Nid yw cyfeiriadau e-bost cyswllt na rhifau ffôn symudol ar gael yn gyhoeddus ar Sbarcynni. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â marchnatwyr trydydd parti nac yn ei gwerthu iddynt.

Sut ydyn ni'n storio'ch data?

Mae Sbarcynni yn storio'ch data'n ddiogel yng nghanolfannau data Amazon Web Services yn yr UE.

Bydd Sbarcynni yn cadw eich data cyhyd â bod eich ysgol yn gyfranogwr Sbarcynni. Mae gan eich ysgol yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl i gyhoeddi eich data i Sbarcynni unrhyw bryd. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl drwy anfon e-bost at hello@energysparks.uk.

Ein gwasanaeth cyfathrebu

Mae Sbarcynni yn defnyddio Mailchimp i reoli ein rhestrau o danysgrifwyr cylchlythyr e-bost ac anfon cylchlythyrau at ein defnyddwyr. Darllenwch eu polisi preifatrwydd. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw drydydd parti arall oni bai bod gennym eich caniatâd neu fod y gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud hynny.

Beth yw eich hawliau diogelu data?

Hoffai Sbarcynni sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol:

 • Yr hawl i gael mynediad - Mae holl ddata ynni Sbarcynni ar gael i'r cyhoedd. Gellir gweld manylion cyswllt yr ysgol trwy ofyn i Weinyddwr eich Ysgol Sbarcynni fewngofnodi i'w cyfrif i wirio'r wybodaeth hon.
 • Yr hawl i gywiro - Mae gennych yr hawl i ofyn i Sbarcynni gywiro unrhyw wybodaeth y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i Sbarcynni gwblhau gwybodaeth y credwch sy'n anghyflawn.
 • Yr hawl i ddileu - Mae gennych yr hawl i ofyn i Sbarcynni ddileu eich data parhaus a hanesyddol o wefan Sbarcynni a'n cofnodion.
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych yr hawl i ofyn i Sbarcynni gyfyngu ar brosesu eich data, o dan amodau penodol.
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i Sbarcynni brosesu eich data, o dan amodau penodol.
 • Yr hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i Sbarcynni drosglwyddo’r data rydym wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol atoch chi, o dan amodau penodol.

Os byddwch yn gwneud cais, mae gennym fis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni ar hello@energysparks.uk

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log Rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych yn awtomatig trwy gwcis neu dechnoleg debyg.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i allaboutcookies.org.

Sut ydyn ni'n defnyddio cwcis?

Mae Sbarcynni yn defnyddio cwcis mewn amrywiaeth o ffyrdd i wella eich profiad ar ein gwefan, gan gynnwys:

 • Eich cadw wedi mewngofnodi
 • Cofio eich dewisiadau
 • Deall sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan

Pa fathau o gwcis ydyn ni'n eu defnyddio?

Mae yna nifer o wahanol fathau o gwcis, fodd bynnag, mae ein gwefan yn defnyddio:

 • Ymarferoldeb - Mae Sbarcynni yn defnyddio'r cwcis hyn fel ein bod yn eich adnabod ar ein gwefan, i'ch cadw wedi'ch mewngofnodi ac i gofio'r dewisiadau a ddewiswyd gennych yn flaenorol. Gallai'r rhain gynnwys gosodiadau ar gyfer unedau mewn siartiau.
 • Google Analytics - Mae Sbarcynni yn defnyddio cwcis drwy Google Analytics i gasglu gwybodaeth am eich ymweliad â'n gwefan, y cynnwys a welsoch, y dolenni y gwnaethoch eu dilyn a gwybodaeth am eich porwr, dyfais, a'ch cyfeiriad IP. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon er mwyn i ni allu deall pa rannau o’n gwefan sy’n cael eu gweld amlaf, a gwella ein gwasanaeth i ysgolion. Weithiau mae Sbarcynni yn rhannu rhai agweddau ar y data hwn gyda’n cyllidwyr a’u partneriaid gwerthuso penodedig, fel y gallant ddeall effaith eu buddsoddiad yn Sbarcynni yn well.

Sut i reoli cwcis

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis, ac mae'r wefan uchod yn dweud wrthych sut i ddileu cwcis o'ch porwr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithio o ganlyniad.

Polisïau preifatrwydd gwefannau eraill

Mae gwefan Sbarcynni yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae ein polisi preifatrwydd yn berthnasol i’n gwefan yn unig, felly os cliciwch ar ddolen i wefan arall, dylech ddarllen eu polisi preifatrwydd.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Mae Sbarcynni yn adolygu ei bolisi preifatrwydd yn rheolaidd ac yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 11 Hydref 2019.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am bolisi preifatrwydd Sbarcynni, y data sydd gennym amdanoch chi neu eich ysgol, neu os hoffech arfer un o'ch hawliau diogelu data, mae croeso i chi gysylltu â ni yn hello@energysparks.uk

Sut i gysylltu â'r awdurdod priodol

Os dymunwch adrodd am gŵyn neu os ydych yn teimlo nad yw Sbarcynni wedi mynd i'r afael â'ch pryderon mewn modd boddhaol, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

https://ico.org.uk/make-a-complaint/ neu 0303 123 1113.