Sbarcynni ar gyfer ysgolion

Offeryn dadansoddi ynni ar-lein a rhaglen addysg ynni yw Sbarcynni sydd wedi’u cynllunio’n benodol i helpu ysgolion i leihau eu defnydd o drydan a nwy drwy ddadansoddi data mesuryddion clyfar. Mae Sbarcynni yn helpu ysgolion i leihau eu hallyriadau carbon, a gwneud cyfraniad gwirioneddol at fynd i’r afael â’r ‘argyfwng hinsawdd’.

Mae Sbarcynni yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er budd y cyhoedd i ddatblygu a hyrwyddo offer, gwasanaethau a rhaglenni i leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau ac allyriadau carbon. Nod Sbarcynni yw addysgu'r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, am achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, a phwysigrwydd arbed ynni a lleihau allyriadau carbon.

Ar hyn o bryd mae Sbarcynni yn gweithio gyda 992 ysgol.

Mae Sbarcynni yn dangos i ysgolion pryd a faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio ac yn darparu cyngor arbed ynni wedi'i deilwra ar gyfer ysgolion unigol

Gan ddefnyddio data trydan, nwy a solar yr ysgol, mae Sbarcynni yn dangos i ddisgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol faint o ynni mae’r ysgol yn ei ddefnyddio. Mae’r offeryn ar-lein yn cyflwyno dadansoddiad pwrpasol o’r data ynni gydag awgrymiadau o gamau y gallai cymuned yr ysgol eu cymryd i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon yr ysgol.

Mae Sbarcynni yn darparu dangosfyrddau i oedolion a disgyblion wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion penodol myfyrwyr a staff ysgol.

Gweithgareddau tîm eco a dosbarth i ddisgyblion yn gysylltiedig â dadansoddi ynni

Mae gan Sbarcynni 133 o weithgareddau addysg ynni a chynaliadwyedd ac adnoddau cysylltiedig y gall disgyblion gymryd rhan ynddynt drwy dimau eco neu ddysgu'r cwricwlwm. Mae’r gweithgareddau hyn yn cefnogi dysgu am newid hinsawdd ac ynni, ymchwilio i’r defnydd o ynni o amgylch safle’r ysgol, cymryd camau i leihau’r defnydd o ynni a lledaenu’r neges arbed ynni a lleihau carbon ar draws cymuned ehangach yr ysgol. Anogir ysgolion i gofnodi gweithgareddau sydd wedi'u cwblhau ar Sbarcynni, gan ennill pwyntiau a rhannu arfer orau ag ysgolion eraill.

Cyngor i staff ysgol ar gymryd camau effeithiol

Mae Sbarcynni yn darparu canllawiau i gefnogi camau gweithredu a arweinir gan oedolion i arbed ynni trwy newidiadau mewn:

 • Ymddygiad staff a disgyblion
 • Gosodiad system wresogi
 • Ffabrig adeiladu
 • Uwchraddio offers
 • Gweithrediadau
 • Polisïau

Rhybuddion awtomataidd i roi gwybod i ysgolion pan fydd defnydd ynni yn newid

Mae Sbarcynni yn darparu rhybuddion e-bost a neges destun wythnosol ac ar-lein ac anogaethau gweithredu sy'n hysbysu defnyddwyr pan fydd eu defnydd yn newid a'r goblygiadau cost a charbon. Mae cysylltiad unigryw rhwng rhybuddion a gweithgareddau disgyblion a chamau gweithredu a argymhellir wedi'u harwain gan oedolion i rymuso disgyblion a staff i gymryd camau effeithiol i dargedu gwastraff ynni.

Gwella llythrennedd ynni a charbon disgyblion a staff a datblygu sgiliau bywyd trosglwyddadwy

Mae cyfranogiad yn galluogi disgyblion i:

 • gymryd camau i leihau ôl troed carbon eu hysgol
 • gweld effaith eu gweithredoedd
 • datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd arwain a chydweithio
 • meithrin sgiliau cyfathrebu a dadansoddi
 • cael eu cymell i gymryd cyfrifoldeb am eu hysgol
 • cael cyfleoedd i ddylanwadu ac ymgysylltu ag arweinwyr ysgol a chymuned, a
 • datblygu ymatebion cadarnhaol i newid hinsawdd
"Mae Sbarcynni wedi galluogi plant yn Freshford i ymchwilio i sut mae ynni'n cael ei ddefnyddio mewn gwahanol rannau o'r ysgol a dyfeisio strategaethau i leihau defnydd yr ysgol. Cafodd brwdfrydedd y plant ei sbarduno gan yr elfen gystadleuol ac maen nhw wedi gweithio'n effeithiol gyda'r staff a'r gymuned leol i feddwl yn arloesol am yr hyn y gallwn ei wneud i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a lleihau costau. Datblygodd a chyflwynodd y plant fentrau seiliedig ar dystiolaeth i reolwyr busnes yr ysgol, gan sicrhau gosod goleuadau ac offer cegin ynni-effeithlon, switsys synhwyrydd symudiadau, ac ymgyrch paneli solar.

Mae adnoddau Sbarcynni yn arfau ysbrydoledig, pwerus a thrawsnewidiol i bob ysgol a fydd yn eu galluogi i leihau eu hôl troed CO2, arbed arian a helpu plant i ddatblygu agwedd rymus a galluog tuag at heriau cynhesu byd-eang."
Andrew Wishart

Prifathro

Freshford Church School

Faint o ynni y gall ysgolion sy'n cymryd rhan ei arbed?

Gall y rhan fwyaf o ysgolion sy’n cymryd rhan gydag Sbarcynni ddisgwyl cyflawni arbedion ynni o tua 10% yn eu blwyddyn gyntaf o ymgysylltu ag Sbarcynni, gan arwain at arbedion cost o tua £2500 ac 8 tunnell o CO2 yn seiliedig ar ysgol gynradd 2 ddosbarth mynediad ar gyfartaledd. Mae ysgolion sy'n perfformio orau yn Sbarcynni wedi cyflawni arbedion o hyd at 30%, yn gyffredinol trwy leihau'r defnydd o wres yn ystod gwyliau ysgol, penwythnos a thros nos a thorri eu llwyth sylfaen trydan. Rhoddir enghreifftiau o arbedion a gyflawnwyd yn yr ysgolion sy'n cymryd rhan yn Astudiaethau achos Sbarcynni.

Pa fesuryddion sydd eu hangen ar yr ysgol i ymuno â Sbarcynni?

I ymuno ag Sbarcynni mae angen gosod mesuryddion clyfar sy'n gallu darparu data defnydd trydan a nwy bob hanner awr i Sbarcynni. Gall y rhain fod yn fesuryddion Hanner Awr (HH), Darllen Mesuryddion Awtomataidd (AMR) neu Fanylebau Technegol Offer Mesuryddion Clyfar (SMETS2). Os nad oes gennych y mesuryddion cywir wedi’u gosod, gallwch ofyn am uwchraddio gan eich cyflenwr ynni. Mae Sbarcynni yn argymell SMETS2 ar gyfer trydan ac AMR ar gyfer nwy pan fo ar gael.

Mynediad am ddim i Sbarcynni i ysgolion y wladwriaeth

Ysgolion gwladol (ysgolion a gynhelir ac academïau)

Mae mynediad at yr offeryn ar-lein ac adnoddau addysg ar hyn o bryd yn rhad ac am ddim i ysgolion gwladol ar draws y DU drwy gyllid a chefnogaeth Sbarcynni gan lywodraeth ganolog, awdurdodau lleol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol.

Mae cyllid yn cwmpasu pob agwedd ar ein gwasanaeth i ysgolion y wladwriaeth ac eithrio archwiliadau ynni ar y safle sy'n gofyn am dâl ychwanegol.

Efallai y bydd eich cyflenwr yn codi ffi fach ychwanegol i ddarparu eich data ynni i Sbarcynni. Os yn berthnasol, bydd y gost hon yn cael ei hychwanegu at eich bil ynni. Bydd unrhyw gostau'n cael eu cadarnhau cyn i'ch cyfrif gael ei sefydlu.

Ysgolion annibynnol (preifat)

Mae mynediad at yr offeryn ar-lein, adnoddau addysg, gweminarau hyfforddi a chymorth e-bost a ffôn yn dechrau o £499 y flwyddyn i ysgolion annibynnol.

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys cymorth am hyd at 10 mesurydd y flwyddyn. Codir £10 y mesurydd y flwyddyn am fesuryddion ychwanegol.

Mae'r pecyn sylfaenol yn darparu dangosfwrdd sy'n weladwy i'r cyhoedd yn unol â holl ysgolion y wladwriaeth. Os hoffech i ddata defnydd ynni eich ysgol fod yn breifat, a dim ond yn hygyrch i ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi, gellir gwneud cais am hyn am dâl ychwanegol o £75 y flwyddyn. Ein hargymhelliad yw dewis i'ch data ynni fod yn weladwy i'r cyhoedd er mwyn cynyddu ymgysylltiad ar draws eich tîm disgyblion a staff.

Mae Gweithdai addysgac archwiliadau ynni rhithwir ac ar y safle ar gael am gost ychwanegol.

Mae ysgolion sy’n cymryd rhan a defnyddwyr sy’n oedolion yn cadarnhau eu cytundeb â Thelerau ac Amodau Sbarcynni fel rhan o’u proses sefydlu cyfrif gychwynnol.

Dysgu rhagor

What is Energy Sparks - an introduction
An introduction to Energy Sparks for eco teams
Saundersfoot CP School and Energy Sparks