Sbarcynni ar gyfer ysgolion

Offeryn dadansoddi ynni ar-lein a rhaglen addysg ynni yw Sbarcynni sydd wedi’u cynllunio’n benodol i helpu ysgolion i leihau eu defnydd o drydan a nwy drwy ddadansoddi data mesuryddion clyfar. Mae Sbarcynni yn helpu ysgolion i leihau eu hallyriadau carbon, a gwneud cyfraniad gwirioneddol at fynd i’r afael â’r ‘argyfwng hinsawdd’.

Mae Sbarcynni yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er budd y cyhoedd i ddatblygu a hyrwyddo offer, gwasanaethau a rhaglenni i leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau ac allyriadau carbon. Nod Sbarcynni yw addysgu'r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, am achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, a phwysigrwydd arbed ynni a lleihau allyriadau carbon.

Ar hyn o bryd mae Sbarcynni yn gweithio gyda 1055 ysgol.

Mae Sbarcynni yn dangos i ysgolion pryd a faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio ac yn darparu cyngor arbed ynni wedi'i deilwra ar gyfer ysgolion unigol

Gan ddefnyddio data trydan, nwy a solar yr ysgol, mae Sbarcynni yn dangos i ddisgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol faint o ynni mae’r ysgol yn ei ddefnyddio. Mae’r offeryn ar-lein yn cyflwyno dadansoddiad pwrpasol o’r data ynni gydag awgrymiadau o gamau y gallai cymuned yr ysgol eu cymryd i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon yr ysgol.

Mae Sbarcynni yn darparu dangosfyrddau i oedolion a disgyblion wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion penodol myfyrwyr a staff ysgol.

Gweithgareddau tîm eco a dosbarth i ddisgyblion yn gysylltiedig â dadansoddi ynni

Mae gan Sbarcynni 138 o weithgareddau addysg ynni a chynaliadwyedd ac adnoddau cysylltiedig y gall disgyblion gymryd rhan ynddynt drwy dimau eco neu ddysgu'r cwricwlwm. Mae’r gweithgareddau hyn yn cefnogi dysgu am newid hinsawdd ac ynni, ymchwilio i’r defnydd o ynni o amgylch safle’r ysgol, cymryd camau i leihau’r defnydd o ynni a lledaenu’r neges arbed ynni a lleihau carbon ar draws cymuned ehangach yr ysgol. Anogir ysgolion i gofnodi gweithgareddau sydd wedi'u cwblhau ar Sbarcynni, gan ennill pwyntiau a rhannu arfer orau ag ysgolion eraill.

Cyngor i staff ysgol ar gymryd camau effeithiol

Mae Sbarcynni yn darparu canllawiau i gefnogi camau gweithredu a arweinir gan oedolion i arbed ynni trwy newidiadau mewn:

 • Ymddygiad staff a disgyblion
 • Gosodiad system wresogi
 • Ffabrig adeiladu
 • Uwchraddio offers
 • Gweithrediadau
 • Polisïau

Rhybuddion awtomataidd i roi gwybod i ysgolion pan fydd defnydd ynni yn newid

Mae Sbarcynni yn darparu rhybuddion e-bost a neges destun wythnosol ac ar-lein ac anogaethau gweithredu sy'n hysbysu defnyddwyr pan fydd eu defnydd yn newid a'r goblygiadau cost a charbon. Mae cysylltiad unigryw rhwng rhybuddion a gweithgareddau disgyblion a chamau gweithredu a argymhellir wedi'u harwain gan oedolion i rymuso disgyblion a staff i gymryd camau effeithiol i dargedu gwastraff ynni.

Gwella llythrennedd ynni a charbon disgyblion a staff a datblygu sgiliau bywyd trosglwyddadwy

Mae cyfranogiad yn galluogi disgyblion i:

 • gymryd camau i leihau ôl troed carbon eu hysgol
 • gweld effaith eu gweithredoedd
 • datblygu ymwybyddiaeth amgylcheddol
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd arwain a chydweithio
 • meithrin sgiliau cyfathrebu a dadansoddi
 • cael eu cymell i gymryd cyfrifoldeb am eu hysgol
 • cael cyfleoedd i ddylanwadu ac ymgysylltu ag arweinwyr ysgol a chymuned, a
 • datblygu ymatebion cadarnhaol i newid hinsawdd
"Mae Sbarcynni wedi galluogi plant yn Freshford i ymchwilio i sut mae ynni'n cael ei ddefnyddio mewn gwahanol rannau o'r ysgol a dyfeisio strategaethau i leihau defnydd yr ysgol. Cafodd brwdfrydedd y plant ei sbarduno gan yr elfen gystadleuol ac maen nhw wedi gweithio'n effeithiol gyda'r staff a'r gymuned leol i feddwl yn arloesol am yr hyn y gallwn ei wneud i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a lleihau costau. Datblygodd a chyflwynodd y plant fentrau seiliedig ar dystiolaeth i reolwyr busnes yr ysgol, gan sicrhau gosod goleuadau ac offer cegin ynni-effeithlon, switsys synhwyrydd symudiadau, ac ymgyrch paneli solar.

Mae adnoddau Sbarcynni yn arfau ysbrydoledig, pwerus a thrawsnewidiol i bob ysgol a fydd yn eu galluogi i leihau eu hôl troed CO2, arbed arian a helpu plant i ddatblygu agwedd rymus a galluog tuag at heriau cynhesu byd-eang."
Andrew Wishart

Prifathro

Freshford Church School

Faint o ynni y gall ysgolion sy'n cymryd rhan ei arbed?

Gall y rhan fwyaf o ysgolion sy’n cymryd rhan gyda Sbarcynni ddisgwyl cyflawni arbedion ynni o tua 10% yn eu blwyddyn gyntaf o ymgysylltu â Sbarcynni, gan arwain at arbedion cost o tua £2500-£6000 (yn dibynnu ar dariffau) ac 8 tunnell o CO2 yn seiliedig ar ysgol gynradd 2 ddosbarth mynediad ar gyfartaledd. Mae ysgolion sy'n perfformio orau yn Sbarcynni wedi cyflawni arbedion o hyd at 30%, yn gyffredinol trwy leihau'r defnydd o wres yn ystod gwyliau ysgol, penwythnos a thros nos a thorri eu llwyth sylfaenol trydan. Rhoddir enghreifftiau o arbedion a gyflawnwyd yn yr ysgolion sy'n cymryd rhan yn Astudiaethau achos Sbarcynni.

Pa fesuryddion sydd eu hangen ar yr ysgol i ymuno â Sbarcynni?

I ymuno ag Sbarcynni mae angen gosod mesuryddion clyfar sy'n gallu darparu data defnydd trydan a nwy bob hanner awr i Sbarcynni. Gall y rhain fod yn fesuryddion Hanner Awr (HH), Darllen Mesuryddion Awtomataidd (AMR) neu Fanylebau Technegol Offer Mesuryddion Clyfar (SMETS2). Os nad oes gennych y mesuryddion cywir wedi’u gosod, gallwch ofyn am uwchraddio gan eich cyflenwr ynni. Mae Sbarcynni yn argymell SMETS2 ar gyfer trydan ac AMR ar gyfer nwy pan fo ar gael.

Costau i ymuno â Sbarcynni

Ysgolion gwladol (a gynhelir ac academïau)

Mae cyllid o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, cwmnïau ynni cymunedol a phartneriaid corfforaethol yn caniatáu Sbarcynni i ddarparu ei wasanaethau yn rhad ac am ddim i nifer gyfyngedig o ysgolion mewn rhanbarthau penodol o'r DU ar hyn o bryd. Mae Sbarcynni yn chwilio am gyllidwyr newydd i'n caniatáu i gynnal ac ymestyn ein cynnig rhad ac am ddim i ragor o ysgolion gwladol.

Rydym hefyd yn cefnogi ysgolion gwladol fel gwasanaeth taledig. Cost mynediad at yr offeryn ar-lein, adnoddau addysg, gweminarau hyfforddi a chymorth e-bost a dros y ffôn yw £475 y flwyddyn fesul ysgol ar gyfer Ymddiriedolaeth Aml-Academi neu glwstwr Awdurdod Lleol neu £525 y flwyddyn i ysgolion unigol. Cwblhewch ein ffurflen gofrestru i gofrestru'ch diddordeb mewn ymuno â Sbarcynni.

Ysgolion annibynnol (preifat)

Mae mynediad at yr offeryn ar-lein, adnoddau addysg, gweminarau hyfforddi a chymorth e-bost a ffôn yn dechrau o £525 y flwyddyn i ysgolion annibynnol.

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys cymorth am hyd at 10 mesurydd y flwyddyn. Codir £10 y mesurydd y flwyddyn am fesuryddion ychwanegol.

Mae'r pecyn sylfaenol yn darparu dangosfwrdd sy'n weladwy i'r cyhoedd yn unol â holl ysgolion y wladwriaeth. Os hoffech i ddata defnydd ynni eich ysgol fod yn breifat, a dim ond yn hygyrch i ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi, gellir gwneud cais am hyn am dâl ychwanegol o £75 y flwyddyn. Ein hargymhelliad yw dewis i'ch data ynni fod yn weladwy i'r cyhoedd er mwyn cynyddu ymgysylltiad ar draws eich tîm disgyblion a staff.

Mae Gweithdai addysgac archwiliadau ynni rhithwir ac ar y safle ar gael am gost ychwanegol.

Mae ysgolion sy’n cymryd rhan a defnyddwyr sy’n oedolion yn cadarnhau eu cytundeb â Thelerau ac Amodau Sbarcynni fel rhan o’u proses sefydlu cyfrif gychwynnol.

Dysgu rhagor

What is Energy Sparks - an introduction
An introduction to Energy Sparks for eco teams
Saundersfoot CP School and Energy Sparks