Sbarcynni ar gyfer Ymddiriedolaethau Aml-Academi

Mae Sbarcynni yn darparu offeryn dadansoddi ynni ar-lein a rhaglen addysg ynni sydd wedi’u cynllunio’n benodol i helpu ysgolion i leihau eu defnydd o drydan a nwy drwy ddadansoddi data mesuryddion clyfar. Gall Sbarcynni helpu Ymddiriedolaethau Aml-Academi i gyrraedd eu targedau arbed carbon, democrateiddio mynediad at ddata ynni ysgolion a grymuso staff a myfyrwyr ysgol i gymryd camau rhad ac am ddim i leihau ôl troed carbon eu hysgol.

Mae Sbarcynni yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er budd y cyhoedd i ddatblygu a hyrwyddo offer, gwasanaethau a rhaglenni i leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau ac allyriadau carbon. Nod Sbarcynni yw addysgu'r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc, am achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, a phwysigrwydd arbed ynni a lleihau allyriadau carbon.

Ar hyn o bryd mae Sbarcynni yn gweithio gyda 820 ysgol.

Mae Sbarcynni yn darparu
  • Offeryn rheoli ynni ar-lein sy'n dangos i ysgolion pryd a faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio
  • Dadansoddiad ynni ysgol-benodol wedi'i deilwra
  • Gweithgareddau tîm eco a dosbarth i ddisgyblion yn gysylltiedig â dadansoddi ynni
  • Cyngor i staff ysgol ar gymryd camau effeithiol
  • Rhybuddion awtomataidd i roi gwybod i ysgolion pan fydd defnydd ynni yn newid
  • Gwell llythrennedd ynni a charbon ymhlith disgyblion a staff a datblygiad sgiliau bywyd trosglwyddadwy

Gweler ein tudalen Ar Gyfer Ysgolion i ddysgu rhagor.

“Mae gwefan Sbarcynni yn hawdd iawn i’w defnyddio, ac mae’r plant wedi ei chael yn ddiddorol i fesur sut mae ynni’n cael ei ddefnyddio’n wahanol mewn gwahanol rannau o’r ysgol… Mae’r plant yn cael eu hysgogi gan yr elfen gystadleuol yn ogystal â’r awydd i arbed arian ac ynni …"
Warrick Barton

Pennaeth

Pensford Primary School, Bath

Offeryn cymharu ysgolion ar gyfer Ymddiriedolaethau Aml-Academi

Mae Sbarcynni yn darparu offeryn cymharu a meincnodi ysgolion i ganiatáu dadansoddiad portffolio o ysgolion mewn grwpiau Ymddiriedolaeth Aml-Academi neu ar draws y portffolio Sbarcynni cyfan. Mae’r offeryn hwn yn cymharu perfformiad yn erbyn ystod o feincnodau gan gynnwys fesul disgybl ac arwynebedd llawr, defnydd gwyliau ysgol ac amser cychwyn gwresogi, ac mae'n fodd pwerus o nodi'r ysgolion sy'n perfformio waethaf i'w targedu gyda chymorth ychwanegol a'r ysgolion sy'n perfformio orau i'w cynnwys mewn astudiaethau achos.

Gall yr offeryn hefyd ddarparu gwybodaeth hawdd ei chyrchu i gefnogi rhwymedigaethau Adroddiadau Ynni a Charbon Syml (SECR).

Cymorth Ysgol a Gwasanaethau Ychwanegol

Cefnogir ysgolion gyda:

Faint o ynni y gall ysgolion sy'n cymryd rhan ei arbed?

Gall y rhan fwyaf o ysgolion sy’n cymryd rhan gyda Sbarcynni ddisgwyl cyflawni arbedion ynni o tua 10% yn eu blwyddyn gyntaf o ymgysylltu â Sbarcynni, gan arwain at arbedion cost o tua £2500-£6000 (yn dibynnu ar dariffau) ac 8 tunnell o CO2 yn seiliedig ar ysgol gynradd 2 ddosbarth mynediad ar gyfartaledd. Mae ysgolion sy'n perfformio orau yn Sbarcynni wedi cyflawni arbedion o hyd at 30%, yn gyffredinol trwy leihau'r defnydd o wres yn ystod gwyliau ysgol, penwythnos a thros nos a thorri eu llwyth sylfaenol trydan. Rhoddir enghreifftiau o arbedion a gyflawnwyd yn yr ysgolion sy'n cymryd rhan yn Astudiaethau achos Sbarcynni.

Pa fesuryddion sydd eu hangen ar yr ysgol i ymuno â Sbarcynni?

Mae Sbarcynni angen mynediad at ddata defnydd ynni bob hanner awr yr ysgol o'u mesuryddion clyfar Hanner Awr (HH), Darllen Mesuryddion Awtomataidd (AMR) neu Fanylebau Technegol Offer Mesuryddion Clyfar (SMETS2).

Gall Sbarcynni ysgogi mwy o ysgolion i osod mesuryddion clyfar/AMB lle nad yw'r mesuryddion hyn eisoes wedi'u gosod. Mae unrhyw gost ychwanegol i osod mesuryddion SMETS2/AMR fel arfer yn cael ei wrthbwyso gan fanteision tryloywder defnydd ynni’r ysgol, a’r arbedion posib. Mae Sbarcynni yn canolbwyntio ar arbedion ddim cost a chost isel yn gyntaf, gyda’r rhan fwyaf o ysgolion â’r potensial i dorri defnydd o hyd at 30% heb wariant cyfalaf sylweddol. Mae hyn yn golygu y gall llawer o ysgolion adennill cost mesuryddion clyfar o fewn ychydig wythnosau i'w defnyddio.

Dechreuais ymwneud ag Sbarcynni gan fy mod yn meddwl y byddai'n ysbrydoli'r plant i fod yn fwy eco-ymwybodol. Ychydig a sylweddolais bryd hynny faint y byddwn yn arbed nawr! …Dylem allu arbed £800 yn flynyddol felly mae hynny dros £15 yn ychwanegol y plentyn y flwyddyn - diolch i Sbarcynni.
Andrew Marriott

Dirprwy Bennaeth

Federation of Bishop Sutton and Stanton Drew Primary Schools, Bath and NE Somerset

Sut mae Sbarcynni yn cyrchu data ynni’r ysgolion?

Mae Sbarcynni fel arfer yn cael data ynni yn uniongyrchol gan y cyflenwr ynni neu gasglwr data mesurydd (DC/DA).

Pan fydd ysgolion yn prynu ynni drwy gontract Ymddiriedolaeth Aml-Academi (MAT), bydd angen Llythyr Awdurdod ar Sbarcynni fel arfer a rhestr o'r rhifau mesurydd perthnasol a ddarperir gan y MAT. Pan fydd ysgolion yn prynu ynni drwy gontract Awdurdod Lleol, fel arfer bydd angen Llythyr Awdurdod a ddarperir gan dîm ynni'r Cyngor ar Sbarcynni. Weithiau, gall yr Awdurdod Lleol sefydlu adroddiadau data awtomataidd i Sbarcynni drwy eu porth cyflenwyr eu hunain. Lle mae gan ysgolion drefniadau prynu amgen, byddant fel arfer yn darparu eu Llythyr Awdurdod eu hunain.

Bydd pob ysgol unigol hefyd yn rhoi caniatâd i ni gael mynediad at eu data ynni a’u cyhoeddi fel rhan o’u cyfrif, ochr yn ochr â chadarnhau eu bod yn cytuno â’n Telerau ac Amodau.

Beth yw'r gost i Ymddiriedolaethau Aml-Academi?

Mae cyllid o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, cwmnïau ynni cymunedol a phartneriaid corfforaethol yn caniatáu Sbarcynni i ddarparu ei wasanaethau yn rhad ac am ddim i nifer gyfyngedig o ysgolion mewn rhanbarthau penodol o'r DU ar hyn o bryd. Mae Sbarcynni yn chwilio am gyllidwyr newydd i'n caniatáu i gynnal ac ymestyn ein cynnig rhad ac am ddim i ragor o ysgolion gwladol.

Gallwn hefyd gefnogi Ymddiriedolaethau Aml-Academi fel gwasanaeth taledig. Cost mynediad at yr offeryn ar-lein, adnoddau addysg, gweminarau hyfforddi, cymorth e-bost a dangosfwrdd MAT yw £475 y flwyddyn fesul ysgol ar gyfer ysgolion gwladol o fewn grŵp Ymddiriedolaeth Aml-Academi. Cwblhewch ein ffurflen gofrestru i gofrestru'ch diddordeb mewn ymuno â Sbarcynni.

Pa gymorth ychwanegol sydd ei angen gan yr Ymddiriedolaeth Aml-Academi?

Yn ogystal â chefnogi mynediad at ddata ynni’r ysgol, bydd disgwyl i swyddfa MAT gefnogi Sbarcynni gyda recriwtio ysgolion gan ddefnyddio deunyddiau marchnata a ddarperir gan Sbarcynni. Mae Sbarcynni yn cael yr effaith fwyaf pan fydd yn gysylltiedig â gweithgareddau eraill sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd sy'n mynd rhagddynt ar draws eich MAT. Yn aml gall Sbarcynni gyflwyno i grwpiau cynaliadwyedd MAT neu fforymau priodol eraill.

Dysgu rhagor

What is Energy Sparks - an introduction
An introduction to Energy Sparks for eco teams
Saundersfoot CP School and Energy Sparks