Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gweithredu ein canllawiau i leihau gwastraff ynni ar wresogi dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Mae 50% o nwy ysgolion yn cael ei ddefnyddio pan fyddant ar gau. Mae hyn yn wastraffus iawn ac yn cynrychioli'r cyfle hawsaf i arbed ynni.

Gall gwresogi dŵr poeth ddefnyddio tua 40% o nwy ysgol. Ar gyfartaledd, dim ond 15% yn effeithlon yw ysgolion Sbarcynni o ran darparu dŵr poeth. Mae hyn oherwydd er mwyn danfon dŵr yn gyflym i dapiau, mae dŵr poeth yn cylchredeg yn barhaus ar rwydwaith o amgylch yr ysgol a elwir yn 'system dŵr poeth cylchredol', a pha mor dda bynnag y mae'r rhwydwaith hwn wedi'i inswleiddio, mae'n colli gwres yn barhaus. Felly ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion, ychydig iawn o'u nwy a ddefnyddir i gynhesu dŵr poeth sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dŵr poeth.

Ateb tymor byr yw sicrhau mai dim ond yn ystod y diwrnod ysgol y mae'r dŵr poeth yn cylchredeg ac yn cael ei ddiffodd y tu allan i oriau, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau (yn amodol ar fflysio Legionella ar ddiwedd gwyliau hir).

Y dull gorau yw i'ch gofalwr neu reolwr adeilad weithredu rhestr wirio ar gyfer diwedd pob tymor sy'n golygu diffodd y dŵr poeth. Os bydd staff neu gontractwyr yn ymweld â’r ysgol yn ystod y gwyliau gallech eu hannog i ddefnyddio dŵr oer neu ffynonellau eraill o wresogi dŵr poeth, neu droi’r dŵr poeth ymlaen am gyfnod cyfyngedig o amser. Er enghraifft, os oes wythnos o lanhau dwfn yn ystod gwyliau'r haf, nid oes angen i chi adael y dŵr poeth ymlaen am y 6 wythnos i gyd! Nid yw dŵr poeth yn fwy effeithiol ar gyfer golchi dwylo â sebon na dŵr oer. Er enghraifft, nid yw ysgolion yn yr Almaen yn darparu dŵr poeth ar gyfer golchi dwylo. 

Mae angen i chi wirio eich polisi Legionella, ond mae'r risg fel arfer yr un fath a yw dŵr poeth yn cael ei adael ymlaen (gan fod risg lle mae'r pibellau'n llugoer) yn erbyn diffodd y dŵr poeth yn gyfan gwbl. Yn y ddau achos, dylai'r trefniadau fflysio ar ddiwedd gwyliau hir fod yr un fath.