Ysgrifennwyd cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

Defnyddiwch ein canllawiau a’n templed i ddatblygu cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

  1. Dechreuwch gydag adolygiad o ddata a dadansoddiad Sbarcynni i nodi'r heriau defnydd ynni ar gyfer eich ysgol. Dylai hysbysiadau a dadansoddiadau rhybuddio Energy Sparks allu nodi rhai enillion cyflym, cost isel i'ch ysgol.
  2. Defnyddiwch y wybodaeth hon i restru lle gallai ynni gael ei wastraffu yn eich ysgol. Dyma'r problemau y mae angen i chi roi sylw iddynt.
  3. Rhestrwch y camau posib y gallech eu cymryd i fynd i'r afael â phob un o'r meysydd gwastraff hyn. Mae tudalennau Sbarcynni 'Dysgu rhagor' sy'n gysylltiedig â'r hysbysiadau rhybuddio yn rhoi llawer o syniadau i chi ar gyfer lleihau'r defnydd o ynni.
  4. Nodwch a oes angen mwy o wybodaeth arnoch i gefnogi eich gweithredoedd, er enghraifft monitro tymheredd dan do.
  5. Nodwch y staff neu'r disgyblion sy'n gyfrifol am bob cam arbed ynni.
  6. Nodwch ddyddiad cwblhau neu a yw'r cam gweithredu yn barhaus.
  7. Nodwch a oes cost yn gysylltiedig â'r cam gweithredu a sut y caiff y gost ei hariannu.
  8. Nodwch targedau ar gyfer perfformiad ynni yn y dyfodol.
  9. Rhannwch y problemau a'r camau arfaethedig â'r ysgol gyfan. 
  10. Parhewch i ddiweddaru'r ysgol gyda'ch perfformiad fel bod pawb yn cymryd perchnogaeth o leihau'r defnydd o ynni ac yn helpu i leihau newid yn yr hinsawdd.

Os oes angen cymorth pellach arnoch i ddatblygu eich cynllun gweithredu ynni ystyriwch archebu archwiliad ynni rhithwir Sbarcynni. Rydym yn annog eich rheolwr busnes, rheolwr safle, arweinydd tîm eco a rhai cynrychiolwyr myfyrwyr i fynychu'r alwad fideo, fel bod yr ysgol gyfan yn fodlon ar y camau y mae angen i chi eu cymryd.