Uwchraddiwyd offer cegin

Defnyddio ein harweiniad y tro nesaf y byddwch yn prynu offer cegin ynni effeithlon

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Canllawiau prynu offer cegin newydd

Rheweiddio
Gall hen oergelloedd a rhewgelloedd aneffeithlon gostio dros £1000 y flwyddyn i ysgolion eu rhedeg fesul peiriant. Gall oergell neu rewgell fodern gostio cyn lleied â £50 i'w rhedeg felly gall yr ad-daliad ar offer newydd fod yn llai na blwyddyn.
 • Gall oergell/rhewgell fwy fod yn fwy effeithlon na dwy oergell lai
 • Sicrhewch fod yr oergell/rhewgell y mwyaf effeithlon posib a'i fod yn bodloni, neu'n rhagori ar, y meincnodau perfformiad ynni
 • Yn gyffredinol, mae unedau drws dwbl yn fwy effeithlon nag un drws

Offer coginio
 • Nodwch ffyrnau llai a dewis o feintiau poptai i gynyddu hyblygrwydd gweithredol a lleihau'r defnydd o ynni
 • Prynwch boptai gyda’r effeithlonrwydd ynni bwyd uchaf a’r gyfradd segur isaf e.e. Seren Ynni
 • Nodwch y poptai sydd â'r amseroedd cynhesu byrraf
.
Unedau echdynnu
 • Ystyriwch bentyrru poptai yn fertigol i leihau arwynebedd y cwfl echdynnu
 • Sicrhewch fod y llif aer lleiaf sydd ei angen ar gyfer echdynnu mwg o'r offer coginio yn cael ei gyfrifo er mwyn osgoi gor-fanyleb
 • Nodwch fathau o wyntyllau a moduron gwyntyllau effeithlonrwydd uchel
 • Gosod gyriannau cyflymder amrywiol ar y moduron gwyntyll fel y gellir amrywio pŵer y system i leihau'r defnydd o ynni

Peiriannau golchi llestri
 • Prynwch yr offer mwyaf ynni-effeithlon (mewn kWh/100 o seigiau) 
 • Ystyriwch fodelau gydag adferiad gwres o lanweithdra poeth
 • Prynwch beiriannau golchi llestri sy'n defnyddio dŵr yn effeithlon gan fod y rhain yn dueddol o fod y rhai mwyaf ynni-effeithlon
 • Lle mae dŵr poeth a gynhyrchir yn ganolog ar gael, rhowch borthiant poeth i'r peiriant golchi llestri gan y gall hyn leihau costau rhedeg
 • Lle mae dŵr poeth yn cael ei gynhyrchu'n lleol, mae'n bosib y bydd yn galluogi adfer gwres o'r rheweiddio.