Uwchraddiwyd gweinyddion TG

Mae manteision sylweddol i symud o weinyddion ffisegol i wasanaethau cyfrifiadura cwmwl

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Buddion symud o weinyddion corfforol i wasanaethau cyfrifiadura cwmwl

Mae'r cwmwl yn disgrifio systemau neu wasanaethau sy'n cael eu cynnal a'u rheoli ar-lein, yn hytrach na'n lleol yn adeiladau'r ysgol. 

Buddion ar gyfer ysgolion

Economi - arbed arian

Gall symud i wasanaethau cwmwl ostwng costau trwy:

 • arbed arian ar yr ynni sy'n ofynnol i redeg ac oeri gweinyddion ar y safle. Mae gweinydd sy'n defnyddio 500W o ynni'r awr yn defnyddio tua £1200 o drydan y flwyddyn - yn seiliedig ar ysgol yn talu 30c/kWh am drydan. 
 • gostwng costau trwydded – mae darparwyr technoleg arweiniol yn cynnig gwasanaethau cwmwl i'w defnyddio am ddim, gan gynnwys offer cyfathrebu a rhaglenni swyddfa craidd
 • defnyddio dyfeisiau defnyddwyr cwmwl yn unig – mae dyfeisiau dibynadwy ac effeithiol o ran cost, wedi'i gynllunio i gysylltu'n uniongyrchol â rhaglenni cwmwl, ar gael yn eang ac fel arfer yn rhatach na'r systemau y maen nhw'n eu disodli
 • gan ddefnyddio gwasanaethau talu wrth ddefnyddio – codir tâl ar rai gwasanaethau cwmwl ar sail talu wrth ddefnyddio

Effeithlonrwydd – arbed amser athrawon

Gall symud i wasanaethau cwmwl:

  rhoi hyblygrwydd i staff gyrchu gwasanaethau o ble bynnag y maen nhw, gan ddefnyddio'r dyfeisiau sy'n fwyaf cyfleus iddyn nhw
 • cefnogi cydweithio trwy helpu staff i rannu a chyd-awdura dogfennau, ffeiliau, cynnwys gwersi a chynlluniau yn hawdd – gan ostwng dyblygu ymdrech
 • ei gwneud yn haws i athrawon a disgyblion ymchwilio, dadansoddi a defnyddio adnoddau cwricwlwm newydd
 • gostwng yr amser y mae'n ei gymryd i gyrchu data a rhaglenni unrhyw le, oherwydd amserau mewngofnodi cynt

Effeithiolrwydd – yr hyn y gallwch ei wneud

Gall symud i wasanaethau cwmwl ei gwneud yn haws i gyrchu rhaglenni a chynnwys, pa le bynnag y mae cysylltiad i'r we:

 • gostwng llwyth gwaith timau cymorth technegol yn lleol, gan y gellir diweddaru a rheoli rhaglenni yn awtomatig
 • lliniaru ar y risg y bydd ffeiliau a data yn cael eu colli

Gallai hefyd gefnogi gweithio'n hyblyg gan y gallwch gyrchu data o bell, unrhyw bryd.

Argymhellion ar gyfer gostwng defnydd ynni gan weinyddion corfforol os yw'r rhain yn dal i gael eu defnyddio yn eich ysgol

 1. Disodli'r gweinyddion gan fersiynau mwy modern ac effeithlon : mae gweinydd sy'n defnyddio 500W yr awr yn defnyddio tua £1200 o drydan pob blwyddyn - yn seiliedig ar ysgol yn talu 30c/kWh am drydan.  Gallai ei ddisodli gyda gweinydd newydd sy'n fwy effeithlon o ran ynni sy'n defnyddio 250W yr awr arbed £600 y flwyddyn, ac o ystyried bod gweinydd newydd yn debygol o gostio £500 i £700 y flwyddyn, yna mae'n bosibl cael yr arian yn ôl ar eich buddsoddiad yn gyflym iawn.
 2. Cyfnerthu gweinyddion: mae gan rai ysgolion sawl gweinydd sy'n dilysu gwasanaethau yn annibynnol, systemau ffeiliau, argraffyddion a gwesteia o bell. Mae'n bosibl gyda phŵer cyfrifiaduron heddiw y gallai'r holl swyddogaethau hyn gael eu cyfnerthu ar un gweinydd.
 3. Rhoi gweinyddion yn y modd segur y tu allan i oriau ysgol: mae'n bosib, gan amlaf, ffurfweddu gweinyddion i fynd i'r modd segur pan nad ydynt yn cael eu defnyddio e.e. rhwng 22:00 a 06:00 ar ddyddiau ysgol. Yna gallai'r gweinydd gael ei ffurfweddu yn awtomatig i ddeffro ar amserau penodol neu ddeffro pan fydd cleientiaid yn mewngofnodi (WOL - Wakeup on LAN.) Er mwyn darparu ar gyfer y newid hwn, gallai amserlenni creu copi wrth gefn gael eu newid i greu copiau wrth gefn cynyddol gynt a'u trefnu i redeg o amgylch y cyfnodau y tu allan i oriau.
 4. Gweinyddion gweinyddu: mae gan rai ysgolion cynradd gweinydd gweinyddu sy'n cefnogi staff gweinyddol ac yn gallu darparu gwasanaethau Awdurdod Lleol a rheoleiddio. Os yw gweinydd o'r fath yn dal i gael ei ddefnyddio yn eich ysgol, fe allech chi gysylltu â'ch Awdurdod Lleol am wneud defnydd o dechnoleg cwmwl.
 5. Cyfnerthu rhwydwaith: mae llawer o ysgolion yn y broses o newid o fyrddau gwaith sydd â chysylltiadau Ethernet uniongyrchol i rwydwaith yr ysgol i liniaduron a chysylltiadau diwifr, gan ostwng yr angen am switshis rhwydwaith.

Gostwng defnydd ynni sy'n gysylltiedig ag oeri ystafelloedd gweinydd

 1. Sicrhau nad yw ystafell y gweinydd yn rhy oer: i arbed ynni, rydych chi eisiau isafu'r oeri yn yr ystafell gweinydd. Yn anffodus, os bydd y gweinyddion yn mynd yn rhy boeth, mae eu dibynadwyedd yn gostwng ond fe allwch chi hefyd gor-oeri gweinyddion. Er enghraifft, daw gyriannau disg galed yn llai dibynadwy yr oeraf ydynt. Y tymheredd mewnfa optimwm ar gyfer gweinyddion yw 24C i 27C felly fe allech chi redeg yr ystafell gweinydd mor uchel â 27C heb effeithio'n sylweddol ar ddibynadwyedd y gweinyddion. 
 2. Optimeiddio llif aer oer: yn ddelfrydol, rydych chi eisiau aer oer o'r cyflyrydd aer i ollwng i lawr i fewnlif y gweinydd a'r aer cynnes o'r all-lif yn codi'n ôl i echdynnyn y cyflyrydd aer i osgoi cymysgu gyda'r aer oer. Efallai y byddai hyn yn gofyn i'r cabinet gweinydd gael ei droi 180 gradd. Os yw wedi'i droi'r ffordd anghywir, yna rydych chi'n cymysgu aer cynnes gydag aer oer cyn ei fwydo i'r gweinyddion ac nad yw hynny'n effeithlon iawn.