Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Inkersall Spencer Academy, Monday, 06 March 2023
30 Gweithredwr newid KS1, KS2, KS3, KS4, KS5

What you did

Spoken to our school site manager regarding temperature now the Spring term is here. Turned down by 1 degree and also changes to the time the heating powers up. 

Disgrifiad o'r gweithgaredd

Cyn gwneud y gweithgaredd hwn gwna'n siŵr eich bod wedi cynnal cyfnod o fonitro tymheredd yr ystafell ddosbarth, fel eich bod yn gwybod pa mor gynnes yw eich ysgol. Gallwhc chi gofnodi hyn fel gweithgaredd Sbarcynni. Cofnodwch y tymheredd yn uniongyrchol ar ein gwefan gan ddefnyddio'r ddolen ar y dangosfwrdd disgyblion. Efallai y byddwch chi hefyd am  wirio gyda disgyblion a staff a ydyn nhw'n rhy boeth, yn rhy oer neu'n iawn drwy gydol y dydd.

Y tymereddau gorau ar gyfer ysgolion yw: 

  • Dosbarthiadau arferol: 18°C
  • Coridorau: 15°C
  • Ardaloedd â lefelau uchel o weithgarwch (e.e. neuaddau chwaraeon): 15°C
  • Ardaloedd â lefelau isel o weithgarwch: 21°C
  • Ysgolion anghenion arbennig neu ardaloedd gyda phlant ifanc iawn: 21°C

Ar ôl i chi fonitro tymheredd ar draws yr ysgol, gofynnwch i'r gofalwr neu reolwr safle ar ba dymheredd y mae'r prif thermostatau gwresogi wedi'u gosod. A yw eich tymheredd a gofnodwyd o amgylch yr ysgol yn cyfateb i'r tymheredd rheoli gwresogi? Yn aml mae tymereddau yn yr ystafelloedd dosbarth yn uwch na thymheredd  gosodedig y system wresogi oherwydd bod prif thermostat y system wresogi wedi ei leoli mewn rhan o'r ysgol sy'n anodd ei gwresogi. Yn aml dyma neuadd yr ysgol a all fod yn ofod mawr sydd wedi’i insiwleiddio’n wael,  neu’n brif fynedfa i’r ysgol sy’n dueddol o gael drafftiau oer yn sgil agor drysau. Os gwelwch chi fod hyn yn wir,  gallwch chi geisio gostwng tymheredd gosod y system wresogi i is na 18°C, a pharhau i fonitro tymheredd yr ystafell ddosbarth a lefelau cysur. 

Os yw rheolyddion eich thermostat wedi’u gosod yn uwch na’r lefelau uchod, gofynnwch i’r gofalwr eu troi i lawr 1 gradd C.  Cofiwch wirio i weld a yw disgyblion neu staff yn dal yn gyfforddus gyda'r tymereddau newydd - gan amlaf ni fyddant hyd yn oed wedi sylwi!

Ar gyfer plant CA2, gallwch chi hefyd wneud rhywfaint o fathemateg i weithio allan faint y gallech chi arbed yr ysgol drwy droi'r tymheredd i lawr. Am bob 1 gradd C rydych chi'n gostwng y tymheredd rydych chi'n arbed tua 10% o gostau gwresogi'r ysgol. Mae ysgol gynradd gyffredin yn defnyddio tua £5,000 o nwy y flwyddyn. Ceisiwch gyfrifo faint y gallech chi ei arbed, pe baech chi'n gostwng y tymheredd yn eich ysgol 2 radd C?