Archwiliwr

Pob gweithgaredd

Archwilio'r ffeithiau a'r problemau sy'n ymwneud â newid hinsawdd ac ynni

Casgliad o 34 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Ai pympiau gwres yw'r ateb?

Dysgu beth yw pympiau gwres a pham eu bod yn disodli boeleri nwy

20 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Byddwch yn Arwr Ynni

Gweithgaredd i ddisgyblion cynradd feddwl pam ei bod yn bwysig brwydro yn erbyn newid hinsawdd trwy ddefnyddio llai o ynni a theimlo eu bod wedi’u grymuso i weithredu fel ‘Rhyfelwyr Ynni’

10 CA1 CA2 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Adeiladu model o dyrbin gwynt sy'n hofran

Fideo ar ynni adnewyddadwy a chyfarwyddiadau gweithgaredd i adeiladu tyrbin gwynt sy'n hofran

10 CA2 CA3

Dysgu am syniadau ynni adnewyddadwy arloesol

Dysgu am ddyfeisiadau anhygoel i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a dylunia eich rhai eich hun.

20 CA3 CA4 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu am olew a'i effaith ar yr amgylchedd

Darganfod o ble mae olew yn dod, ar gyfer beth mae'n cael ei ddefnyddio a'r effeithiau mae'n ei gael ar y blaned

20 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Ffeithiau rhyfeddol am pam mae gwastraff bwyd yn broblem amgylcheddol mor enfawr

20 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Cynhaliwch ddadl am ynni adnewyddadwy

Archwiliwch y gwahanol safbwyntiau ynghylch datblygu ffermydd gwynt trwy gynnal y ddadl CA2 hon

10 CA2 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Sut mae pwmp gwres yn gweithio?

10 CA2 CA3 CA4 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ymchwiliwch i opsiynau ar gyfer gwneud eich ysgol yn gwbl effeithlon o ran ynni

Mae'r gweithgaredd hwn yn annog disgyblion i ddewis mesurau effeithlonrwydd ynni a fydd ag ad-daliad cost a charbon da.

20 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwahodd arbenigwr

Gwahodd gweithiwr cynaliadwyedd proffesiynol i siarad am ei swydd

20 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ai biomas sydd orau?

Gweithgaredd dosbarth yn archwilio manteision ac anfanteision biomas ar gyfer gwresogi a thrydan

10 CA3 CA4 Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Dysgu am yr offer sy'n sugno ynni gartref ac yn yr ysgol

10 CA1 CA2 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu am Ynni Cymunedol

Dysgu am y cysyniad o fentrau cydweithredol ynni lleol

20 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu am ynni morol

Adnoddau ar gyfer myfyrwyr CA2 a TGAU ar ynni adnewyddadwy llanw

10 CA2 CA3 CA4 Y Dyniaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu am bŵer dŵr

Clipiau fideo ac arbrofion i ddysgu rhagor am bŵer dŵr

10 CA1 CA2 CA3 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Trosolwg o sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, gan gynnwys tanwyddau ffosil ac ynni adnewyddadwy, o ble y daw ein nwy a sut mae ein defnydd o ynni yn effeithio ar yr amgylchedd

10 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dysgu rhagor am y cyfarfod arweinwyr newid hinsawdd COP

Fideo rhagarweiniol ar gyfer ein rhaglen i gael disgyblion cynradd i feddwl am COP27.

5 CA1 CA2 Dinasyddiaeth

Fy effaith ar yr amgylchedd

Gweithgaredd i gael plant CA1 i feddwl am eu hôl troed amgylcheddol

10 CA1 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Planed yn erbyn Plastig.

Pam mae cynhyrchu plastig yn un o'r defnyddiau mwyaf o ynni ar ein planed? Dysgwch ragor ac addwch weithredu gyda'r grŵp hwn o weithgareddau.

30 CA2 CA3 CA4 Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ymchwiliwch i fentrau neu fentrau cydweithredol ynni adnewyddadwy yn eich ardal.

Dysgu rhagor am brosiectau ynni adnewyddadwy yn eich ardal

20 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cynnal dadl dawel ar ynni

Cyfle i ddisgyblion ystyried a dadlau materion yn ymwneud â defnyddio a chynhyrchu ynni

10 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Paneli solar ffotofoltaig a sut i gynyddu eu heffeithlonrwydd

Arbrofi i ymchwilio i'r amrywiadau mewn pŵer trydanol a gynhyrchir gyda newidiadau yn ongl paneli solar, cyfeiriad paneli solar a chysgod

20 CA3 CA4 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwresogi thermol solar, ffwrneisi solar a ffyrnau solar

Gwresogi a choginio thermol solar

10 CA2 CA3 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Dangoswch i'r disgyblion sut mae'r camau a gymerant yn cyfrannu at gynhesu ein planed

10 CA1 CA2 CA3 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Cynlluniau gweithgaredd a thaflenni gwaith i ddeall effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd

10 CA1 CA2 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deall biliau ynni a defnydd ynni cartref

Canllaw i ddarllen biliau ynni a deall defnydd ynni cartrefi

10 CA3 Mathemateg a Rhifedd

Deall sut mae ein diet yn effeithio ar yr hinsawdd

Deall sut y gall peth o'r bwyd rydym yn ei fwyta gael effaith fawr ar yr hinsawdd a'n hamgylchedd.

10 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deall o ble mae nwy'r DU yn dod

Darganfod o ble rydym yn cael ein nwy a chyflwyno'r data fel map cloropleth

10 CA3 CA4 Y Dyniaethau

Deall pam roedd COP26 yn bwysig

Fideo esboniadol a gweithgaredd dilynol i gael disgyblion cynradd i feddwl am COP26.

10 CA1 CA2 Dinasyddiaeth

Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy

Darganfod pam mae ynni adnewyddadwy yn well i ni ac i'r blaned

5 CA1 CA2 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Beth yw datgarboneiddio?

Gweithgaredd sy'n esbonio'r hyn y mae datgarboneiddio yn ei olygu, pam mae'n bwysig a'r hyn y mae'n ei olygu i'n hysgol.

20 CA3 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ystadegau Blwyddyn 6 - trin data, graffiau llinell, siartiau bar a siartiau cylch

Defnyddio data byd go iawn o ysgolion Sbarcynni i gwmpasu amcanion Cwricwlwm Cenedlaethol uned Ystadegau Blwyddyn 6

20 CA2 Mathemateg a Rhifedd

Arall (nodwch)

Cofnodi unrhyw archwiliwr neu weithgareddau dysgu eraill yma

5 CA1 CA2 CA3