Gweithredwr newid

Pob gweithgaredd

Gweithredu'r newidiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddefnydd ynni ac ôl troed carbon eich ysgol

Casgliad o 31 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gall monitoriaid ynni ym mhob dosbarth gyflawni detholiad o weithgareddau monitro yn rheolaidd megis gwirio tymheredd yr ystafell ddosbarth a gwirio i weld a yw goleuadau ac offer trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Diffodd Mawr y Penwythnos - Sbarcynni X Lets Go Zero

Rhowch y penwythnos i ffwrdd i ynni eich ysgol gyda'n canllaw i'r gweithrediad hinsawdd gwych hwn.

20 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Cynnal ymgyrch i annog eich arlwywyr a chymuned yr ysgol i gofleidio diet carbon isel un diwrnod neu fwy yr wythnos

30 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch i hysbysu staff a disgyblion am bwysigrwydd cynllun yr ystafell ddosbarth er mwyn cadw'r gwres i redeg yn effeithlon

Gwneud yn siŵr nad yw rheiddiaduron yn cael eu rhwystro gan unrhyw offer i ganiatáu cylchrediad gwell o wres i'r gofod a lleihau'r ynni sydd ei angen i fodloni'r galw am wres

30 CA2 CA3

Datgan Argyfwng Hinsawdd

Siaradwch â'r Pennaeth a'r llywodraethwyr am ddatgan Argyfwng Hinsawdd

75 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Rhai canllawiau a syniadau i'ch helpu i redeg diwrnod teithio cynaliadwy yn eich ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cyflwyno polisi ar leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo.

Gall disgyblion a staff gydweithio i ysgrifennu polisi i leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Cyflwyno polisi ar ddiffodd goleuadau, cyfrifiaduron ac offer technoleg gwybodaeth arall

Gall disgyblion a staff weithio gyda'i gilydd i ysgrifennu polisi i leihau gwastraff ynni ar oleuadau ac offer TG

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Nodi’r holl offer TG, teclynnau a goleuadau drwy’r ysgol a nodi pa rai y gellir eu diffodd gan ddefnyddio system codio goleuadau traffig.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Gwnewch offer atal drafftiau

Trawsnewid hen bâr o deits yn gi selsig annwyl a fydd yn cadw drafftiau allan o dan y drysau

5 CA1 CA2 CA3

Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Darganfod sut y gall gosod ystafell ddosbarth gynyddu lefelau golau naturiol ac archwilio'r lefelau golau gorau posib mewn ystafelloedd dosbarth

30 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Bydd cael targed yn eich helpu i ffocysu'ch gwaith arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan - gradd Her 1

Gall pob cartref sy'n troi ei thermostat i lawr 1 gradd atal 310kg o allyriadau carbon y flwyddyn - rhedeg ymgyrch i gael disgyblion a staff i weithredu gartref

50 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Cynnal ymgyrch i gau drysau a ffenestri pan fydd y gwres ymlaen

Syniadau ymgyrchu i helpu atgoffa a gwobrwyo staff a disgyblion i gadw ffenestri a drysau ar gau pan fydd y gwres ymlaen

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos

Cynnal arolwg o bob ystafell ysgol i weld beth sy’n cael ei adael ymlaen dros nos a defnyddio sticeri goleuadau traffig i rymuso disgyblion i ddiffodd offer ar ddiwedd y diwrnod ysgol

30 CA1 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd

Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Cymryd rhan mewn diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Cynnal ymgyrch diffodd

Gweithredu asr gwastraff ynni yn ystod y gwyliau trwy gynnal ymgyrch diffodd

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal digwyddiad â thema yn canolbwyntio ar ddefnydd ynni

Cynnal digwyddiad arbed ynni mawr sy’n cynnwys pawb – disgyblion, athrawon, staff cymorth a theuluoedd gartref.

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal cystadleuaeth diffodd goleuadau ysgol gyfan

Gwobrwyo disgyblion a staff am adael y goleuadau wedi'u diffodd

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynhaliwch ymgyrch Arbed Gwres y Gaeaf

Rhai adnoddau i'ch helpu i fynd i'r afael â gwastraff gwres yn eich ysgol.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Arbed ynni yn y gegin yn y dosbarth Technoleg Bwyd

Defnyddio awgrymiadau gwych Sbarcynni i arbed ynni yn y gegin Technoleg Bwyd ac yn y cartref

10 CA3

Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Caniatáu i ddisgyblion gymryd perchnogaeth o gynlluniau arbed ynni a chamau gweithredu

20 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Myfyrwyr a staff yn creu rhestr wirio diffodd ar gyfer y gwyliau

Creu rhestr wirio diffodd ysgol i'w defnyddio cyn penwythnosau a gwyliau i sicrhau nad oes dim yn cael ei anghofio

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cymryd camau mwy hirdymor i hyrwyddo teithio cynaliadwy ac arbed ynni i'r ysgol

Hyrwyddo teithio i'r ysgol mwy actif a chynaliadwy gan leihau allyriadau cynhesu byd-eang a llygredd aer

50 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Lleihau gwastraff gwresogi yn ystod misoedd yr haf

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Am bob 1 gradd C rydych yn gostwng y tymheredd rydych yn arbed yr ysgol tua 10% o'i chostau gwresogi

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Gweithio gyda'ch Gofalwr i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

Disgyblion yn gweithio gyda'r gofalwr i arsylwi ar yr ymateb i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

30 CA2 CA3 CA4 CA5

Ysgrifennu cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

Defnyddio ein templed i helpu i ddrafftio eich cynllun gweithredu arbed ynni

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ysgrifennu polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Gall disgyblion a staff gydweithio i ysgrifennu polisi i gael pawb yn yr ysgol i gofio bob amser i gadw ffenestri a drysau ar gau pan fydd y gwres ymlaen

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Ysgrifennu polisi teithio i'r ysgol

Gall disgyblion a staff weithio gyda'i gilydd i ysgrifennu polisi i hyrwyddo teithio i'r ysgol sy'n gyfeillgar i'r blaned

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Arall (nodwch)

5 CA1 CA2 CA3