Gweithredwr newid

Pob gweithgaredd

Gweithredu'r newidiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddefnydd ynni ac ôl troed carbon eich ysgol

Casgliad o 27 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gall monitoriaid ynni ym mhob dosbarth gyflawni detholiad o weithgareddau monitro yn rheolaidd megis gwirio tymheredd yr ystafell ddosbarth a gwirio i weld a yw goleuadau ac offer trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Cynnal ymgyrch i annog eich arlwywyr a chymuned yr ysgol i gofleidio diet carbon isel un diwrnod neu fwy yr wythnos

30 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch i hysbysu staff a disgyblion am bwysigrwydd cynllun yr ystafell ddosbarth er mwyn cadw'r gwres i redeg yn effeithlon

Gwneud yn siŵr nad yw rheiddiaduron yn cael eu rhwystro gan unrhyw offer i ganiatáu cylchrediad gwell o wres i'r gofod a lleihau'r ynni sydd ei angen i fodloni'r galw am wres

30 CA2 CA3

Datgan Argyfwng Hinsawdd

Siaradwch â'r Pennaeth a'r llywodraethwyr am ddatgan Argyfwng Hinsawdd

75 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Hold a sustainable travel theme day

Some guidance and ideas for to help you run a sustainable travel day at your school

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cyflwyno polisi ar leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo.

Gall disgyblion a staff gydweithio i ysgrifennu polisi i leihau'r defnydd o ynni ac adnoddau o argraffu a llungopïo

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Cyflwyno polisi ar ddiffodd goleuadau, cyfrifiaduron ac offer technoleg gwybodaeth arall

Gall disgyblion a staff weithio gyda'i gilydd i ysgrifennu polisi i leihau gwastraff ynni ar oleuadau ac offer TG

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Nodi’r holl offer TG, teclynnau a goleuadau drwy’r ysgol a nodi pa rai y gellir eu diffodd gan ddefnyddio system codio goleuadau traffig.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Gwnewch offer atal drafftiau

Trawsnewid hen bâr o deits yn gi selsig annwyl a fydd yn cadw drafftiau allan o dan y drysau

5 CA1 CA2 CA3 Dylunio a Thechnoleg

Cynllunio a chynnal ymgyrch i hyrwyddo teithio i'r ysgol cynaliadwy ac sy'n arbed ynni

Hyrwyddo teithio i'r ysgol mwy actif a chynaliadwy gan leihau allyriadau cynhesu byd-eang a llygredd aer

50 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Darganfod sut y gall gosod ystafell ddosbarth gynyddu lefelau golau naturiol ac archwilio'r lefelau golau gorau posib mewn ystafelloedd dosbarth

30 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth

Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Bydd cael targed yn eich helpu i ffocysu'ch gwaith arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan - gradd Her 1

Gall pob cartref sy'n troi ei thermostat i lawr 1 gradd atal 310kg o allyriadau carbon y flwyddyn - rhedeg ymgyrch i gael disgyblion a staff i weithredu gartref

50 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Saesneg

Cynnal ymgyrch i gau drysau a ffenestri pan fydd y gwres ymlaen

Syniadau ymgyrchu i helpu atgoffa a gwobrwyo staff a disgyblion i gadw ffenestri a drysau ar gau pan fydd y gwres ymlaen

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal ymgyrch i ddiffodd offer trydanol dros nos

Cynnal arolwg o bob ystafell ysgol i weld beth sy’n cael ei adael ymlaen dros nos a defnyddio sticeri goleuadau traffig i rymuso disgyblion i ddiffodd offer ar ddiwedd y diwrnod ysgol

30 CA1 CA2 CA3 Mathemateg

Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Cymryd rhan mewn diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Cynnal digwyddiad â thema yn canolbwyntio ar ddefnydd ynni

Cynnal digwyddiad arbed ynni mawr sy’n cynnwys pawb – disgyblion, athrawon, staff cymorth a theuluoedd gartref.

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynnal cystadleuaeth diffodd goleuadau ysgol gyfan

Gwobrwyo disgyblion a staff am adael y goleuadau wedi'u diffodd

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Arbed ynni yn y gegin yn y dosbarth Technoleg Bwyd

Defnyddio awgrymiadau gwych Sbarcynni i arbed ynni yn y gegin Technoleg Bwyd ac yn y cartref

10 CA3

Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Caniatáu i ddisgyblion gymryd perchnogaeth o gynlluniau arbed ynni a chamau gweithredu

20 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Lleihau gwastraff gwresogi yn ystod misoedd yr haf

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Am bob 1 gradd C rydych yn gostwng y tymheredd rydych yn arbed yr ysgol tua 10% o'i chostau gwresogi

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Gweithio gyda'ch Gofalwr i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

Disgyblion yn gweithio gyda'r gofalwr i arsylwi ar yr ymateb i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

30 CA2 CA3 CA4 CA5

Ysgrifennu cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

Defnyddio ein templed i helpu i ddrafftio eich cynllun gweithredu arbed ynni

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Daearyddiaeth Mathemateg Gwyddoniaeth

Ysgrifennu polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Gall disgyblion a staff gydweithio i ysgrifennu polisi i gael pawb yn yr ysgol i gofio bob amser i gadw ffenestri a drysau ar gau pan fydd y gwres ymlaen

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Ysgrifennu polisi teithio i'r ysgol

Gall disgyblion a staff weithio gyda'i gilydd i ysgrifennu polisi i hyrwyddo teithio i'r ysgol sy'n gyfeillgar i'r blaned

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Arall (nodwch)

5 CA1 CA2 CA3