Ditectif

Pob gweithgaredd

Ymchwilio i ble mae ynni'n cael ei ddefnyddio - a'i wastraffu - yn eich ysgol

Casgliad o 25 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Sicrhau bod disgyblion yn rhan o wirio bod goleuadau ac offer TG wedi'u diffodd ar ddiwedd y diwrnod ysgol

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gofyn i'r disgyblion gymryd rhan mewn gwirio a yw goleuadau ac offer trydanol yn cael eu gadael ymlaen mewn ystafelloedd dosbarth gwag neu pan nad oes neb yn eu defnyddio

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Complete a baseload audit

Get to the bottom of what is causing your baseload

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Nodwch os ac ymhle mae neu y gellid defnyddio goleuadau LED ynni isel yn eich ysgol

20 CA2 CA3 CA4 Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cynnal arolwg trafnidiaeth

Cynhaliwch ein harolwg trafnidiaeth i ddarganfod faint o garbon y mae cymudo i'r ysgol yn ei ollwng.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Archwiliad ynni o geginau'r ysgol

Ymchwilio a gweithredu i arbed ynni yng ngheginau'r ysgol

30 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Archwiliad ynni o labordai gwyddoniaeth a gweithdai dylunio a thechnoleg yr ysgol

Archwilio offer sy'n defnyddio ynni yn y labordai gwyddoniaeth a'r gweithdai technoleg a rhoi ein hawgrymiadau gorau ar gyfer arbed ynni ar waith

30 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Darganfod yn union faint o fwyd y mae eich ysgol yn ei wastraffu

Cynnal archwiliad amser cinio i nodi faint o wastraff bwyd sy'n cael ei gynhyrchu gan eich ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd

Darganfod faint o olew neu LPG y mae eich ysgol yn ei ddefnyddio

Darganfod sut i olrhain faint o olew neu LPG mae boeler eich ysgol yn ei ddefnyddio a faint o garbon deuocsid y mae'n ei ollwng

30 CA3 CA4 CA5 Mathemateg a Rhifedd

Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol

Gweld ble mae eich ysgol yn colli gwres ac yna cynlluniwch fesurau i wella inswleiddio.

20 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Defnyddiwch ein holiadur ynni cartref y gellir ei lawrlwytho i gael gwybod am ymddygiadau defnyddio ynni yn y cartref

20 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Ymchwilio i sut mae dŵr poeth yr ysgol yn cael ei gynhesu

Mae disgyblion yn siarad â’r gofalwr, rheolwr safle neu reolwr busnes i ddarganfod sut mae dŵr yn cael ei gynhesu yn yr ysgol

10 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Ymchwilio i thermostatau'r ysgol

Sylwch ar y thermostatau o amgylch yr ysgol ac archwiliwch a ydynt wedi'u gosod ar y tymheredd gorau posibl

10 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Darganfod a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol yn rhedeg yn ystod gwyliau'r ysgol a chymryd camau hawdd i leihau gwastraff ynni

20 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd

A yw cegin dy ysgol yn gyfeillgar i'r blaned?

Mae’r holiadur hwn yn fan cychwyn cyffredinol i ddisgyblion weithio gyda staff y gegin i leihau ôl troed carbon ac effaith amgylcheddol cegin eu hysgol.

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Mesur tymheredd yr ystafell ddosbarth

Rhowch thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth a monitro'r rhain bob dydd i olrhain lefelau cysur a pha mor dda y mae'r system wresogi yn gweithio

5 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth a datblygu cynllun gweithredu i wneud y defnydd gorau o olau naturiol a lleihau'r defnydd o oleuadau artiffisial

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Monitro a yw oedolion a disgyblion yn gwisgo dillad cynhesach y tu mewn i adeilad yr ysgol yn ystod y gaeaf

Monitro faint o ddisgyblion a staff sy’n gwisgo dillad cynhesach ar ddiwrnodau oerach ac yna cymryd camau i annog mwy o bobl i wisgo siwmper yn y gaeaf i ganiatáu tymheredd ystafell oerach

5 CA1 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd

Monitro a yw cyfarpar trydanol a golau yn cael eu gadael wedi'u cynnau neu yn y modd segur ar ôl ysgol

Ymchwilio i faint o oleuadau ac offer sy'n cael eu gadael ymlaen neu yn y modd segur a chymryd camau i leihau'r defnydd diangen o drydan

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Monitro a yw drysau a ffenestri allanol ar gau yn ystod tywydd oer

Monitro a yw drysau a ffenestri ar agor pan fydd y gwres ymlaen ac archwilio atebion eraill i reoli gwresogi ac awyru ystafelloedd dosbarth

5 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth

Adolygu amseroedd gwresogi'r ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd

Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Archwilio detholiad o arbrofion gan ddefnyddio camera delweddu thermol

10 CA1 CA2 CA3

Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth ac enwebu monitoriaid ynni dosbarth i wirio bod y tymheredd yn parhau i fod yn union iawn ar 18°C

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Defnyddio monitorau offer i ddeall defnydd ynni dyfeisiau unigol

Gall monitorau offer fod yn ddefnyddiol iawn i nodi dyfeisiau sy'n defnyddio llawer o ynni i helpu i gefnogi'r achos o ran uwchraddio offer

10 CA1 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Arall (nodwch)

Cofnodi unrhyw weithgareddau ditectif eraill yma

5 CA1 CA2 CA3