Dadansoddwr

Pob gweithgaredd

Dadansoddi categorïau data

Casgliad o 16 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Dadansoddi data solar ysgol

Dadansoddi data o baneli solar eich ysgol neu ysgol arferol gyda phaneli solar ar Sbarcynni

10 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd

Dadansoddwch y defnydd cymunedol o adeiladau eich ysgol

Dadansoddi faint o drydan sy'n cael ei ddefnyddio gan grwpiau cymunedol sy'n defnyddio'ch ysgol a beth mae'n ei gostio mewn £ a CO2.

15 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd

Dadansoddwch faint o nwy tŷ gwydr sy'n cael ei gynhyrchu gan wastraff bwyd eich ysgol

Cyfrifwch faint mae eich gwastraff bwyd yn ei gostio i'ch ysgol a'r blaned

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - adolygu amseriadau gwresogi

Dadansoddi'r hyn mae data nwy eich ysgol yn ei ddweud wrthyt am bryd y mae'r gwres yn cael ei gynnau a'i ddiffodd

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Dadansoddi'ch defnydd o ynni yn yr ysgol - beth sy'n digwydd yng nghegin yr ysgol?

Dadansoddi defnydd ynni cegin eich ysgol a chyfweld â staff y gegin i ddeall sut mae eu hymddygiad yn cyd-fynd â'r data

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd

Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Darganfod pryd a sut mae eich ysgol yn brysur a deall sut mae hyn yn cyd-fynd â phatrymau defnydd ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Mathemateg a Rhifedd

Dadansoddi defnydd o ynni eich ysgol - pan fydd disgyblion yn yr ysgol

Defnyddiwch eich gwybodaeth am y diwrnod ysgol a data eich ysgol i ddadansoddi pryd mae trydan yn cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Archwilio'r allyriadau carbon o gynhyrchu trydan y DU

Cyfrifo llwyth carbon y Grid Cenedlaethol (y cymysgedd o danwydd a ffynonellau ynni sy'n cynhyrchu trydan ar gyfer ein gwlad)

10 CA3 CA4 Y Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd

How has installation of our Energy Pod changed our energy consumption?

Analyse

20 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Deall ôl troed carbon ein hysgol

Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i blant hŷn feddwl yn llawnach am gyfraniad carbon eu hysgol

10 CA2 CA3 CA4 Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Mynd i weithdy disgyblion Sbarcynni i roi hwb i daith arbed ynni a lleihau carbon eich ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol

Gwiriwch y data i weld a ydych chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddefnydd ynni eich ysgol

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd

Review heating performance of your Energy Pod/ heat pump

20 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Staff a disgyblion yn derbyn archwiliad ynni Sbarcynni

Trefnu help am ddim gan Sbarcynni i leihau costau ynni ac allyriadau carbon eich ysgol

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Dadansoddi faint o drydan sy'n cael ei ddefnyddio pan fydd yr ysgol yn wag (gyda'r nos, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau)

10 CA2 CA3 Mathemateg a Rhifedd

Defnyddio data ynni yn ystod gwersi mathemateg

Ymarfer edrych ar ddata go iawn gan ddefnyddio siartiau Sbarcynni

10 CA2 Mathemateg a Rhifedd