Cyfathrebwr

Pob gweithgaredd

Cyfleu gwaith y Tîm Ynni i gynulleidfa ehangach yn yr ysgol a'r gymuned

Casgliad o 30 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Dylunio Mascot Ynni Ysgol i gysylltu myfyrwyr â'ch ymgyrch i wneud eich ysgol yn fwy cynaliadwy.

10 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth

Creu arddangosfa arbed ynni

Creu arddangosfa drawiadol ac addysgiadol i godi proffil eich weithgareddau arbed ynni

20 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni

Mae fideo yn ffordd wych o rannu gwybodaeth am arbed ynni gyda disgyblion, staff, teuluoedd, cymuned ehangach yr ysgol - a thu hwnt!

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Defnyddiwch eich sgiliau celf ac iaith perswadiol i greu posteri trawiadol ar gyfer y ffreutur

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Syniadau ar gyfer rapiau, fideos, cerddi, straeon a rhagor i hyrwyddo'r neges arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3

Dod o Hyd i'ch Cynghreiriad Ynni

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cael gwybod am ginio - cyfweld â staff y gegin

Cyfweld â staff y gegin i ddeall yn well sut i fynd i'r afael â gwastraff bwyd yn dy ysgol

10 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Cynhaliwch wasanaeth i gyflwyno'ch ysgol i Sbarcynni

Defnyddiwch ein fideo neu gyflwyniad i gael pawb i gyffroi am arbed ynni

20 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Rhowch wybod i grwpiau cymunedol sy'n defnyddio'ch ysgol am eich cenhadaeth arbed ynni

Rhoi gwybod i bob grŵp sy'n defnyddio'ch ysgol am yr angen i arbed ynni a sut i wneud hynny

20 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cyflwyno system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Ysgogi disgyblion a staff trwy system wobrwyo i amlygu ymddygiad effeithlonrwydd ynni cadarnhaol

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Creu posteri arbed ynni

Posteri arbed ynni i'w lawrlwytho i'w lliwio

5 CA1 CA2

Disgyblion yn cyfathrebu â goruchwylwyr amser cinio a staff glanhau ynghylch arbed ynni

Trefnu cyfarfod gyda staff amser cinio a glanhawyr i drafod ffyrdd y gallent helpu i arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3

Disgyblion yn cwrdd â'r Rheolwr Busnes i drafod defnydd ynni a biliau'r ysgol

Trafod tariffau ynni'r ysgol a chamau arbed ynni posib gyda Rheolwr Busnes yr Ysgol

10 CA1 CA2 CA3

Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Defnyddio ein holiadur y gellir ei lawrlwytho i gefnogi trafodaeth gyda staff y gegin ar ddefnyddio ac arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Defnyddio ein holiadur y gellir ei lawrlwytho i gefnogi trafodaeth gyda'r gofalwr ar ddefnyddio ac arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Disgyblion yn cwrdd â'r pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol i greu polisi ynni

Gall disgyblion a rheolwyr yr ysgol gydweithio i ysgrifennu polisi arbed ynni a chynllun gweithredu

10 CA1 CA2 CA3 Dinasyddiaeth

Disgyblion yn cwrdd â staff y swyddfa i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Defnyddio ein holiadur y gellir ei lawrlwytho i gefnogi trafodaeth gyda staff y swyddfa ar ddefnyddio ac arbed ynni

10 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Disgyblion yn rhannu eu gwaith arbed ynni gyda chynulleidfa ehangach

Rhannu'ch gwaith arbed ynni gan gynnwys gwaith celf, cyfryngau digidol neu grefftau gyda Sbarcynni i ymddangos yn ein cylchlythyrau a chyfryngau cymdeithasol

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Gall disgyblion gefnogi rheolwr busnes neu ystad yr ysgol i gynllunio gwelliannau arbed ynni gan gynnwys uwchraddio goleuadau

30 CA2 CA3 CA4 CA5

Disgyblion yn siarad â rheolwr busnes neu ystadau'r ysgol am wella inswleiddio eich ysgol

Gall disgyblion gefnogi rheolwr busnes neu ystad yr ysgol i gynllunio gwelliannau arbed ynni gan gynnwys inswleiddio

30 CA2 CA3 CA4 CA5 Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Gall disgyblion weithio gyda'r gofalwr i wella rheolyddion gwresogi i arbed ynni

10 CA2 CA3 CA4 CA5

Ymchwilio a chyflwyno datrysiadau ynni adnewyddadwy

Darganfod a chyflwyno ffeithiau rhyfeddol am ynni adnewyddadwy

10 CA2 CA3 Y Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Rhannu'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod am wastraff bwyd gyda chymuned yr ysgol gyfan

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Dywedwch wrth eich ysgol gyfan pam mai cymudo carbon isel yw'r peth cyfeillgar i'r blaned i'w wneud

20 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cynhaliwch wasanaeth rheolaidd am arbed ynni

Syniadau i'w cynnwys mewn gwasanaethau rheolaidd i atgoffa pawb yn yr ysgol am bwysigrwydd arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Mathemateg a Rhifedd

Rhannu'r neges arbed ynni gyda rhieni a'r gymuned leol

Syniadau i helpu i ledaenu'r gair am gamau arbed ynni

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gall y gofalwr helpu i newid gosodiadau gwresogi i leihau gwastraff ynni yn ystod gwyliau ysgol, penwythnosau a dros nos

30 CA1 CA2 CA3

Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd

Dweud wrth ein harweinwyr gwleidyddol beth rydych chi am iddyn nhw ei wneud i frwydro yn erbyn newid hinsawdd

15 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Dweud wrth eich cymuned ysgol gyfan am eich pwmp gwres newydd

Adnoddau a chyfarwyddyd ar gyfer ysgolion, cyflwyniadau disgyblion a chylchlythyrau

10 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Arall (nodwch)

Cofnodwch unrhyw weithgareddau cyfathrebu eraill yma

5 CA1 CA2 CA3